Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DATA > OTEVŘENÁ DATA

Otevřená data 
Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru.

OTEVŘENÁ DATA JMK

Otevřená data musí být především

 1. Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu s úplným a aktuálním obsahem databáze nebo agregovanou statistikou
 2. Opatřená neomezujícími podmínkami užití
 3. Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory
 4. Opatřená dokumentací
 5. Dostupná ke stažení bez technických překážek (registrace, omezení počtu přístupů, CAPTCHA, apod.)
 6. Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod.
 7. Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření, apod.)

Stupně otevřenosti datových sad

Míru otevřenosti dat je možné vyjádřit pomocí 5 stupňů otevřenosti, které jsou znázorněny na následujícím obrázku:

 


Převzato z http://5stardata.info

 

 • stupeň 1 – datová sada je dostupná v on-line síti WWW pod otevřenou licencí.
  V případě publikace prostorových dat sem spadají mimo jiné i často používané webové služby OGC WMS (Web Mapping Service) a OGC WMTS (Web Mapping Tile Service). Služby nezpřístupňují vlastní data, ale pouze obrázky generované z těchto dat - ty tedy v žádném případě nelze považovat za strojově zpracovatelné (viz stupeň 2).
 • stupeň 2 - datová sada je poskytována ve strojově čitelném formátu, který umožňuje automatizované strojové zpracování.
  Data musí být zaznamenána ve formátu, který umožňuje pomocí běžných programovacích prostředků získávat jednotlivé dokumenty, jejich jednotlivé znaky a značky.
  Protože stupeň otevřenosti 2 neklade žádné další požadavky na datové formáty, ve kterých jsou distribuce datových sad zveřejňovány, a umožňuje i využití různých proprietárních či komerčních formátů, není považován za dostatečný stupeň otevřenosti.
 • stupeň 3 - datová sada je poskytována v neproprietárním otevřeném formátu, tj. ve formátu s volně dostupnou specifikací.
  Pro prostorová data je vhodné zvolit některý z otevřených formátů OGC (Open Geospatial Consortium), jako je GML, KML nebo GeoPackage.
  Za otevřený a pro některé typy dat i vhodný formát můžeme považovat proprietární ESRI Shapefile (firma ESRI neklade žádná licenční omezení na jeho použití) nebo komunitní GeoJSON (ten zatím nebyl žádným oficiálním orgánem standardizován). Oba tyto formáty mají širokou podporu v dalších softwarech, nejsou ale vhodné na všechny typy datových sad.
 • stupeň 4 – data jsou ukládána, dotazována a přenášena prostřednictvím standardů W3C (URI, HTTP, RDF a SPARQL).
 • stupeň 5 – data jsou propojena s dalšími externími daty a umožňují vyjadřovat souvislosti mezi různými datovými sadami v podobě strojově zpracovatelných odkazů, které se podobají hypertextovým odkazům v síti WWW.
Z hlediska prostorových dat je zásadní zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, který zajišťuje transpozici evropské Směrnice INSPIRE do české legislativy. Směrnice INSPIRE se zabývá standardizací prostorových dat v Evropě, určuje jejich strukturu, definuje způsob jejich publikace a usnadňuje jejich vyhledávání prostřednictvím vyhledávací služby nad katalogem metadatových záznamů. Směrnice INSPIRE neukládá povinnost všechny datové sady otevírat, určuje způsob, jak se mají prostorová data publikovat. Publikace prostorových dat je dle Směrnice INSPIRE zakotvena mezi úrovněmi 3 (otevřené formáty a webové služby pro poskytování dat) a 4 (jednotlivé datové sady a služby jsou vyhledatelné na úrovni metadatových záznamů). Směrnice INSPIRE nepřináší nové standardizační postupy. Využívá stávajících standardů a norem a na jejich základě vytváří komplexní návod pro standardizaci a publikaci.
(čerpáno z https://opendata.gov.cz)

 

Odkazy:
Datové sady - Národní katalog otevřených dat (NKOD) 
Otevřená data v ČR
Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR
Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 243
Otevírání dat v kostce - Otevřená data