Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM > DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA KRAJE

Aktuální informací o dění kolem digitální technické mapy Jihomoravského kraje kraje.

leden 2020
- byl zpracován a RJMK schválen projektový záměr: „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování technické infrastruktury“ 

duben 2020
– byly zadány a zpracovány odborné analýzy zaměřeny na data DTM na území Jihomoravského kraje (spolupráce OÚPSŘ, OINV, OM a OD):

  • Analýza dat pro potřeby DTM JMK (GB geodezie, spol. s r.o)
  • Analýza DTM města Kuřim a Tišnov a Ověření stavu účelové mapy povrchové situace (UMPS) správců sítí technické infrastruktury (STI) v Jihomoravském kraji (JMK) (Hrdlička spol. s r.o.)

Tyto analýzy budou využity jako podklad pro zadávací podmínky Studie proveditelnosti.

 - Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16. dubna 2020 vyhlásilo III. Výzvu z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj digitální technické mapy krajů (DTM). Jen pro rychlou rekapitulaci uvádím:
Alokace pro III. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet aktivita vznik a rozvoj digitální technické mapy krajů (DTM) je stanovena ve výši 2 mld. Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. května 2020 do 16. dubna 2021.
Míra podpory je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 5 mil. Kč, maximální 200 mil. Kč.
Žadatelem/příjemcem může být kraj, který musí vést oddělené účetnictví u projektu.

květen 2020
– byla zadána a zpracována analýza technické infrastruktury provozování DTM. Rovněž tato analýza bude podkladem pro zadání Studie proveditelnosti.

- v přípravě je zřízení „Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy“ v rámci struktur RVIS, která se bude skládat ze zástupců ČÚZK a krajů. Tato skupina by měla napomoci společnému řešení nejen technických problémů DTM.

- jsou připraveny materiály (zadávací podmínky) pro veřejnou zakázku na podání výzvy na „Zpracování žádosti o podporu k projektu „Digitální technologická mapa Jihomoravského kraje“ včetně všech relevantních povinných (studie proveditelnosti) a volitelných příloh. (spolupráce ORR)

červenec 2020
- předpokládáme zahájení výběrových řízení na HW, SW a správu DTM JMK