Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM > DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA KRAJE

Projekt DTM kraje:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo dne 16. 04. 2020 výzvu k podávání žádostí o podporu z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, specifického cíle 4.1 – Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Výzva nazvaná „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování technické infrastruktury“ má usnadnit a podpořit zavádění vysokorychlostních sítí podporou společného využívání existující infrastruktury a zefektivnit budování infrastruktury sítí nové generace (NGA sítí), aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady. K tomu má sloužit vytvoření DTM za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů.
Cílem projektu je vytvoření DTM JMK v smyslu §4b zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. DTM kraje je vedena pro území kraje a jejím správcem je krajský úřad v přenesené působnosti. JMK zpřístupní digitální technickou mapu kraje do 30. června 2023.
Výstupy projektu pak budou sloužit všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům.
Při tvorbě DTM dojde k využití již existujících dat o sítích technické infrastruktury, komunikací a polohopisu ve vlastnictví obcí, kraje a dalších správců technické infrastruktury.
Zohlednění pořizovaných dat DTM vychází z dotazníkového šetření měst a obcí Jihomoravského kraje a jeho analýzy, z konzultací se správci technické infrastruktury a cíli výzvy projektu.
Kromě již existujících dat se budou mapovat a pořizovat nová data sítí technické infrastruktury, komunikací a polohopisu. Ve všech případech bude pořizování dat s ohledem na dokument „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy“ vydaný ČÚZK dne 28.1.2021.
Zpracování dat je naplánované do tří etap/celků, dle okresů. První etapa by se měla věnovat okresům Břeclav a Znojmo.
Silnice II. a III. tříd budou mapovány a dokumentovány metodou mobilního laserového skenování. Z tohoto důvodu budou na silnicích vytvořeny „kontrolní/vlícovací body“ ve formě bílých čtverců.

Harmonogram:
Rok 2021 – Podání žádosti o dotaci, příprava veřejných zakázek projektu
Rok 2022 (prosinec) – Vyhotovení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury
Rok 2023 (červnec) – Vyhotovení seznamu editorů DTM
Rok 2023 (červnec) – Zahájení provozu DTM kraje
Rok 2024 (červen) – Zahájení provozu jednotného rozhraní (mapová část, předávání údajů)