Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM > INFORMACE PRO SPRÁVCE TI A DI

FAQ
 

1. Předání údajů ZPS od správců TI před vznikem DTM

Q: Týká se předání údajů před vznikem DTM i údajů ZPS? Část věty „předá jím vedené údaje“ je zřejmě možné si vysvětlit tak, že zde existuje zákonná povinnost k jejich vedení (např. § 161 stavebního zákona). Údaje ZPS však povinni dnes vést nejsme. Součástí staveb ČEPS (např. areály elektrických stanic) jsou i objekty ZPS. (viz Obr. 1).

A: V současnosti neexistuje zákonná povinnost vést ZPS. Cílem přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., část první je možnost využití vhodných již existujících dat zaměření skutečného stavu pro prvotní naplnění ZPS. Pokud vlastníci, provozovatelé nebo správci dopravní a technické infrastruktury taková data mají, měli by je předat. Pořizování dat DTM v jednotlivých krajích je však řešeno specificky podle výchozích podmínek daného kraje. Z tohoto důvodu je vhodné reagovat až na případnou výzvu kraje a s krajem konzultovat předání konkrétních dat. Pokud mají správci TI zájem, aby jejich doposud pořízená data ZPS byla součástí nové DTM, tak by mělo být jejich zájmem tato data předat a s daným krajem dále aktivně spolupracovat.

Obrazek1.jpg
Obr. 1: Elektrická stanice Chodov ve stávající DTM Prahy

2. Předávání dat DI

Q: Jelikož je ČEPS vlastníkem některých objektů DI (vlečky, účelové komunikace apod.), je ČEPS povinna předat údaje o nich před vznikem DTM, když tyto údaje podle právního předpisu nemá povinnost vést a tyto údaje zřejmě i proto ani nemá k dispozici?

A: Podle stavebního zákona má každý vlastník dopravní a technické infrastruktury povinnost předávat údaje do územně analytických podkladů již od roku 2006. Pokud však vlastník DI nedisponuje žádnými údaji, tak zatím žádné údaje nepředá, přestože to bude znamenat nesplnění zákonné povinnosti. Každopádně je nutné, aby se všichni vlastníci, správci a provozovatelé DTI zaregistrovali do registru vlastníků, správců a provozovatelů DTI (Registr subjektů) na ČÚZK (bude mu předcházet tzv. Verifikační registr IS DMVS – kontakt Ing. Jiří Formánek) a následně po zprovoznění IS DMVS a IS DTM vkládali a aktualizovali data o svých sítích. U DI se jedná zejména o osy vleček, komunikací apod., takže pořízení těchto dat by nemělo být nijak náročné. Součástí DTM jsou i ochranná pásma, jejichž odvození bude možné metodicky řešit např. s kolegy se SŽ a ŘSD.


3. Předávání dat DTM po nabytí účinnosti zákona č. 47/2020 Sb.

Q: Pokud nebudou některé údaje do DTM předány, podle jakého ustanovení zákona nebo vyhlášky je povinnost tyto údaje do DTM po jejím vzniku (a do kdy) dodatečně předat? Povinnost předání údajů je zřejmě pouze při jejich změně. U již existujících staveb však k žádné změně údajů nedojde. Stejná otázka platí i pro případ předání údajů ve zjednodušeném způsobu vedení údajů. Je uložena povinnost jejich přesnějšího zaměření a následně tyto změněné údaje předat?

A: Povinnost předání údajů je uložena §4b odst. 7) zákona č. 47/2020 Sb.: „(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je vlastník technické a dopravní infrastruktury; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické a dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce digitální technické mapy kraje. Editor může na základě písemné dohody zajistit plnění své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena odpovědnost editora podle věty druhé.“
Předání údajů před účinností zákona je řešeno přechodnými ustanoveními článek 4: „4. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 30. června 2023. Na výzvu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2023, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, správci informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke změně došlo.“
To znamená, že zaregistruje-li se vlastník DTI do seznamu vlastníků, stane se editorem a jím editované údaje o jeho DTI se považují za správné.
Současně také platí, že nevloží-li do DTM vlastník (editor) údaje od své DTI, pohlíží se na místo, kde údaj chybí, jako na prostor, kde žádná síť DTI nevede. Je tedy ve Vašem zájmu údaje do DTM vložit, i když třeba zpočátku s menší přesností.
Vlastník DTI není odpovědný za kvalitu/úplnost polohopisu ZPS v DTM. Není tedy jeho povinností zpřesňovat či doměřovat polohopis ZPS nad rámec změn vyplývajících z jeho stavební činnosti.  Editace dat ZPS se po nabytí účinnosti zákona č. 47/2020 Sb. bude provádět jako běžná aktualizace, tj. předáním aktualizačního podkladu DTM prostřednictvím aplikace napojené na služby IS DMVS. Přitom bude potřeba, aby (tak jako všechny ostatní aktualizační dokumentace ZPS) nově doplňované prostory ZPS byly vždy korektně napojeny na stávající části ZPS a toto napojení musí vždy provést ten, kdo aktualizační dokumentaci do DTM předává.  Správné napojení nově doplňovaného polohopisu ZPS na stávající stav nepatří mezi povinnosti kraje coby editora ZPS – s výjimkou případů, kdy je původcem dokumentace kraj sám.


4. Způsob předání údajů do DTM

Q: Jakým způsobem plnit povinnost předání změn údajů? Mají se předávat pouze údaje dotčené změnou nebo bude povolené předat veškeré údaje (včetně těch, které se nezměnily) „v jednom balíku“?

A: Způsob poskytování určuje §4b odstavec 8 zákona: „(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány podklady pro její zápis.
Ze znění zákona plyne, že editor má předávat pouze měněné údaje. Takže by měl doplnit nové prvky, smazat zanikající a případně upravit existující. Zasílání veškerých dat o síti opakovaně při každé změně nebude akceptováno.  
Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje pak stanoví, že se jedná o výměnný formát (Jednotný výměnný formát digitální technické mapy – JVF DTM), který může zahrnovat údaje ke stanovenému datu nebo údaje o změnách údajů za určité období Informace o JVF DTM a rozhraních  jsou aktuálně na stránkách ČÚZK.
 

5. Průběžné aktualizace orientačního zákresu sítí TI

Q: Provozovatel TI ve svém systému průběžně edituje i data o průběhu TI, která nejsou geodeticky zaměřena, na základě terénního šetření, ale stále v podstatě orientačně s přesností 9. Je možné zapisovat tato drobná zpřesnění nepřesných dat do DTM kraje bez geodetické dokumentace, resp. potvrzení ÚOZI?

A: Vedení neúplných údajů upravuje § 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb.: „(1) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře, které nedosahují požadované úplnosti, se vedou zjednodušeným způsobem.“
„(2) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře se považují za úplné, pokud:
a) o objektu nebo zařízení jsou vedeny všechny údaje podle § 2 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) a
b) přesnost údajů o poloze odpovídá alespoň třídě přesnosti 3 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“
Zodpovědnost za způsob pořízení dat DI a TI včetně přesnosti má vždy vlastník, správce nebo provozovatel TI a DI. Při předávání údajů o objektech DI a TI se do DTM (na rozdíl od dat ZPS) nepředávají údaje o ověření ÚOZI. Vlastník, správce nebo provozovatel tedy může využít obecně jakýkoli způsob pořízení dat, jehož výsledek bude odpovídat požadavkům na polohovou a výškovou přesnost DI a TI. Pro nově pořizovaná data by měla být dodržena vždy alespoň třída přesnosti 3 podle přílohy č. 2 vyhlášky, nicméně lze předpokládat, že i po nabytí účinnosti zákona 47/2020 Sb. budou do DTM předávána nově dohledaná data nebo data nového zaměření sítí, která z povahy věci nemohou splnit 3. třídu přesnosti (např. zaměření průběhu starých vodovodů a kanalizací) a budou zařazena do nižších tříd přesnosti.
Důvodem rozdílného přístupu mezi ZPS a DTI ve věci ověření ÚOZI je zejména fakt, že základním požadavkem na ZPS je jednoznačné vypořádání vzájemné polohy a topologických vazeb mezi všemi sousedními objekty, k tomu je nutná přesná znalost původu a kvality každého měřeného bodu ZPS. Za údaje o poloze a průběhu objektů DTI ručí jejich poskytovatel (vlastník, správce, provozovatel) a je tedy jeho zodpovědností, jaká data a v jaké kvalitě do DTM poskytne, a tedy i jaké informace uživatelům DTM sděluje.
 

6. Přebírání podkladů od obcí jako vlastníků TI

Q: Vlastník TI (v tomto případě obec) může pověřit editací dat TI svého provozovatele. Poté obec nechá provést investiční akci, např. rozšíření vodovodu, nechá vyhotovit DSPS ověřenou ÚOZI a ve formátu JVF DTM předá provozovateli k zapracování do DTM. Pokud provozovatel TI při převzetí dat v JVF DTM zjistí chyby, např. v poloze nebo v popisné části dat (např. záměna vodovodu za kanalizaci, což se občas v praxi stává), může data sám opravit a odeslat do DTM nebo musí zajistit nové ověření ÚOZI před odesláním dat do DTM?

A: V první řadě by měla být chybně zpracovaná geodetická dokumentace přednostně reklamována u úředně oprávněné osoby, která ji ověřila.
V uvedeném případě však je třeba upozornit na to, že po realizaci investiční akce budou zpravidla předány dva druhy dokumentace dvěma různými způsoby. U dat ZPS dojde k převzetí DSPS (resp. geodetického podkladu DTM) ve formátu JVF DTM a jeho předání kraji přes aplikaci napojenou na služby IS DMVS (nikoli provozovateli) pro aktualizaci DTM kraje. Průběhy sítí, ochranných pásem a polohy zařízení TI a DI však budou předány jiným způsobem. Po geodetickém zaměření budou předány údaje editorovi/editorům TI a DI, který je zapracuje do své provozní dokumentace (pokud ji vede) a následně předá prostřednictvím služeb IS DMVS do systému DTM kraje. Případnou opravu chybně klasifikovaných sítí může v tomto případě provést editor TI a DI.


Sankce

Zákon a vyhláška zavádějící DTM ČR nestanovuje sankce za neplnění povinností, avšak v rámci nového stavebního zákona je uveden § 64 Poskytování údajů o území , který říká, že vlastníci technické infrastruktury musí vkládat data do systému prostřednictvím DTM, konkrétně pak v odstavci 4: (4) Poskytovatel údajů o území, který nesplní povinnost podle odstavce 1, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na změny územně plánovací dokumentace, územní studie a na aktualizaci územně analytických podkladů a odpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že údaje o území neposkytl nebo je poskytl nesprávné.”

Podrobně k nalezení ve sbírce zákonů – stavební zákon 283/2021.

Verifikační registr

ČÚZK - Verifikační registr DMVS (cuzk.cz)