Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM

Co je Digitální technická mapa ČR (DTM):
Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) bude distribuovanou geografickou databází objektů staveb a inženýrských děl na povrchu (tzv. „objekty polohopisu“) a objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury (včetně staveb a objektů podzemních) popisující jejich skutečný stav v území. DTM ČR bude pokrývat celé území státu a bude zdrojem informací zejména pro účely územního plánování, umisťování a provádění staveb a k ochraně dalších důležitých veřejných zájmů v území.  K provozu a správě DTM ČR bude zřízen Informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) v gesci ČUZK a dále Informační systémy Digitální technické mapy krajů provozované v přenesené působnosti krajskými úřady.
Účelem Digitální technické mapy (dále DTM) je zajistit úplné a spolehlivé informace zejména o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavební řízení, územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a další agendy veřejné správy a činnosti, a to pro celé území ČR a přístupné z jednoho místa.

Obsahem DTM budou především:
  • Objekty základní prostorové situace (polohopisu).
Objekty základní polohové situace budou zahrnovat všechny stavby, zahrnující také objekty a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které jsou dotčené povolováním stavby (včetně ohlášení nebo souhlasu) podle stavebního zákona.
Aktualizačním zdrojem objektů základní prostorové situace budou geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby bude předávat stavebník elektronicky na jediné místo, přičemž nebude existovat možnost uložit stavebníkovi povinnosti předávání údajů v rámci geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec povinností vůči DTM.
Správcem datového obsahu objektů polohopisu budou kraje (nebo jimi pověřené subjekty).
 
  • Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury
Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury budou zahrnovat vybrané objekty a zařízení určené Vyhláškou o DTM ČR. Pro objekty sítí technické a dopravní infrastruktury budou v DTM ČR vedeny vedle základních identifikačních údajů a údajů o prostorovém umístění, které budou výsledkem zeměměřických činností, také údaje o dalších kvalitativních a provozních parametrech objektů udržovaných správci/vlastníky infrastruktury z důvodů zajištění provozu a rozvoje infrastruktury.
Objekty sítí technické infrastruktury budou v rámci DTM ČR vedeny způsobem, který umožní jejich využívání v různých úrovních podrobnosti, zejména:
  • Pro účely územního a stavebního rozhodování
  • Pro účely územního plánování
  • Pro účely bezpečnosti a krizového řízení

Správcem datového obsahu objektů technické a dopravní infrastruktury budou vlastníci sítí technické a dopravní infrastruktury.