Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI JMK > ÚAP JMK

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 - pátá úplná aktualizace


Zobrazení v mapovém portálu
WMS jednotlivých výkresů

Dokumentace

Doklad o projednání
Výpis usnesení

Krajský úřad vykonává působnost ve věcech územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad ve čtyřletých cyklech aktualizuje územně analytické podklady pro území kraje, jakožto územně plánovací podklad určený pro pořízení/aktualizaci zásad územního rozvoje. Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Pořízení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů Jihomoravského kraje dokončil Krajský úřad Jihomoravského kraje v květnu roku 2022.
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 jsou zpracovány podle příslušných ustanovení stavebního zákona, s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s využitím územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Dne 22. září 2022 byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Zpracovatel:
Ateliér Cihlář-Svoboda, spol. s r.o.;
(květen 2022)
 

 

 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - čtvrtá úplná aktualizace


Zobrazení v mapovém portálu
WMS jednotlivých výkresů

Dokumentace

Doklad o projednání
Výpis usnesení

Krajský úřad vykonává působnost ve věcech územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad ve dvouletých cyklech aktualizuje územně analytické podklady pro území kraje, jakožto územně plánovací podklad určený pro pořízení/aktualizaci zásad územního rozvoje.
Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Čtvrtou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Jihomoravského kraje pořídil Krajský úřad Jihomoravského kraje v červnu roku 2017.
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 jsou zpracovány podle příslušných ustanovení stavebního zákona, s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s využitím územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Dne 2. listopadu 2017 byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Zpracovatel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.;
(červen 2017)
 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - třetí úplná aktualizace


Dokumentace
Doklad o projednání
Výpis usnesení 
 

Třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Jihomoravského kraje pořídil Krajský úřad Jihomoravského kraje v dubnu roku 2015.
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 jsou zpracovány podle příslušných ustanovení stavebního zákona,s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s využitím územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Dne 25. června 2015 byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Zpracovatel:
PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ;
(duben 2015)


 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 - druhá úplná aktualizace


Dokumentace
Doklad o projednání
Výpis usnesení

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 jsou zpracovány podle příslušných ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím metodických návodů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s využitím územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje, aktualizovaných ke konci roku 2012.


Dne 20. června 2013 byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Zpracovatel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.;
(březen 2013)
 

 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2011 - úplná aktualizace

 

Dokumentace

Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů každé dva roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Předmětná aktualizace obsahuje varianty záměrů sledované v procesu pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) před jejich vydáním, neboť v době jejího zpracování a odevzdání nebylo zásadami územního rozvoje o výběru výsledné varianty rozhodnuto.
Jedná se o územně plánovací podklad, který podle § 25 stavebního zákona slouží jako podklad k pořizování ZÚR JMK, jejich změně a pro rozhodování v území, a který se pořizuje pro celé území kraje.

První aktualizace územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (dále také ÚAP JMK) byla pořízena v roce 2011 a projednána v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 23.06.2011 usnesením č. 1421/11/Z 23.

Zpracovatel:
Arch.Design, s.r.o.;
(březen 2011)


 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2009

 

Dokumentace

Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2007, pořízení prvních územně analytických podkladů nejpozději do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

První Územně analytické podklady Jihomoravského kraje byly projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 18.6.2009 usnesením č. 286/09/Z 7.
Jedná se o územně plánovací podklad, který se pořizuje pro celé území kraje.

Zpracovatel:
Atelier T-plan, s.r.o.;
(červen 2009)
 

aup

První Územně analytické podklady byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.