Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI JMK > ZÚR JMK 2020 (AKTUALIZACE č. 1 a 2)

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)


Zobrazení v mapovém portálu
WMS jednotlivých výkresů
Dokumentace
Metadata WMS
Metadata WFS

Další informace k ZÚR JMK ve znění Aktualizací č.1 a 2. (úplné znění)

Informační portál ZURKA


Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle § 37 odst. 1 a § 187 odst. 3 stavebního zákona povinně pořizuje zásady územního rozvoje. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití z hlediska udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2 nabyly účinnosti dne 31.10.2020.


Zpracovatel (sdružení společností):
knesl kynčl architekti s.r.o.
Atelier T-plan, s. r. o.;
říjen 2020)