Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM

Nový portál DTM Jihomoravského kraje


Co je Digitální technická mapa ČR (DTM):
Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) bude distribuovanou geografickou databází objektů staveb a inženýrských děl na povrchu (tzv. „objekty polohopisu“) a objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury (včetně staveb a objektů podzemních) popisující jejich skutečný stav v území. DTM ČR bude pokrývat celé území státu a bude zdrojem informací zejména pro účely územního plánování, umisťování a provádění staveb a k ochraně dalších důležitých veřejných zájmů v území.  K provozu a správě DTM ČR bude zřízen Informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) v gesci ČUZK a dále Informační systémy Digitální technické mapy krajů provozované v přenesené působnosti krajskými úřady.
Účelem Digitální technické mapy (dále DTM) je zajistit úplné a spolehlivé informace zejména o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavební řízení, územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a další agendy veřejné správy a činnosti, a to pro celé území ČR a přístupné z jednoho místa.
Výstupy projektu pak budou sloužit všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům.
Při tvorbě DTM dojde k využití již existujících dat o sítích technické infrastruktury, komunikací a polohopisu ve vlastnictví obcí, kraje a dalších správců technické infrastruktury.
Zohlednění pořizovaných dat DTM vychází z dotazníkového šetření měst a obcí Jihomoravského kraje a jeho analýzy, z konzultací se správci technické infrastruktury a cíli výzvy projektu.
Kromě již existujících dat se budou mapovat a pořizovat nová data sítí technické infrastruktury, komunikací a polohopisu. Ve všech případech bude pořizování dat s ohledem na dokument „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy“ vydaný ČÚZK dne 28.1.2021.
Zpracování dat je naplánované do tří etap/celků, dle okresů. První etapa by se měla věnovat okresům Břeclav a Znojmo.
Silnice II. a III. tříd budou mapovány a dokumentovány metodou mobilního laserového skenování. Z tohoto důvodu budou na silnicích vytvořeny „kontrolní/vlícovací body“ ve formě bílých čtverců.

Obsahem DTM budou především:
 • Objekty základní prostorové situace (polohopisu).
Objekty základní polohové situace budou zahrnovat všechny stavby, zahrnující také objekty a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které jsou dotčené povolováním stavby (včetně ohlášení nebo souhlasu) podle stavebního zákona.
Aktualizačním zdrojem objektů základní prostorové situace budou geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby bude předávat stavebník elektronicky na jediné místo, přičemž nebude existovat možnost uložit stavebníkovi povinnosti předávání údajů v rámci geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec povinností vůči DTM.
Správcem datového obsahu objektů polohopisu budou kraje (nebo jimi pověřené subjekty).
 
 • Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury
Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury budou zahrnovat vybrané objekty a zařízení určené Vyhláškou o DTM ČR. Pro objekty sítí technické a dopravní infrastruktury budou v DTM ČR vedeny vedle základních identifikačních údajů a údajů o prostorovém umístění, které budou výsledkem zeměměřických činností, také údaje o dalších kvalitativních a provozních parametrech objektů udržovaných správci/vlastníky infrastruktury z důvodů zajištění provozu a rozvoje infrastruktury.
Objekty sítí technické infrastruktury budou v rámci DTM ČR vedeny způsobem, který umožní jejich využívání v různých úrovních podrobnosti, zejména:
 • Pro účely územního a stavebního rozhodování
 • Pro účely územního plánování
 • Pro účely bezpečnosti a krizového řízení

Správcem datového obsahu objektů technické a dopravní infrastruktury budou vlastníci sítí technické a dopravní infrastruktury.

Novinky:

 • Vytvořili jsme prezentaci, která pomůže obcím s orientací ohledně DTM.
 • WMTS služby budou publikovány v S-JTSK / Krovak East North (5514) v měřítkové sadě dekadické a prezentační a v systému WGS 84 (3857) v prezentační měřítkové sadě. 
 • K 27. září 2022 byl k informacím pro správce TI a DI přidán odkaz na ČÚZK - Verifikační registr DMVS (cuzk.cz)
 • V září roku 2022 ​byla dokončena specifikace výměnného formátu (JVF DTM) verze 1.4.2.1 Jeho další správu bude zajišťovat ČÚZK – viz ČÚZK - JVF DTM (cuzk.cz). Tento formát bude důležitý pro předávání údajů o silnicích, vodovodech atd.
 • Dne 16. června 2022 byl na všechny obce v rámci první vlny oslovování subjektů dopravní a technické infrastruktury rozeslán průvodní dopis s žádostí o registraci do Verifikačního registru DMVS. Součástí registrace je kontrola údajů, které o konkrétním subjektu ČÚZK získal z veřejných evidencí, doplnění rolí, ve kterých bude subjekt v rámci ID DMVS vystupovat, a doplnění skupiny objektů, které subjekt vlastní nebo spravuje. V případě problémů s procesem registrace je možno ČÚZK kontaktovat také na e-mailové adrese vr.dmvs@cuzk.cz. Více informací na ČÚZK - O IS DMVS (cuzk.cz).
 • V první půli května byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektu Digitální technické mapy Jihomoravského kraje. Aktuálně začínají práce na informačním systému.
 • Dne 8. dubna 2022 byl do příslušných obcí z první etapy již byl odeslán informační dopis s výzvou k poskytnutí dat.
 • Na webu ČÚZK byl zveřejněn Podrobný popis služeb IS DMVS. Součástí jsou i šablony xsd a wsdl.  

Odkazy:
ČÚZK - O IS DMVS 
Zeměměřický zákon
Portál JVF DTM


Dotazy:
dtm@kr-jihomoravsky.cz