Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DATA > MAPOVÉ SLUŽBY
 


Územní plány

Více informací zde: Územní plánování
 
Stav DTM Jihomoravského kraje

Služba znázorňuje postup a metody mapování za účelem vzniku Digitální technické mapy Jihomoravského kraje.
WMS URL: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/DTM_rozsah_dat_JMK?request=GetCapabilities&service=wms

Ortofoto JMK

Mapová služba obsahuje ortofotosnímky z let 1953, 2003, 2006, 2009, 2018 (50cm), 2018 (12.5cm), ortotofo intravilánu 2018 (10cm) a ortofotosnímky z roku 2020.
WMS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wms/JMK_ORTO?service=WMS&request=getcapabilities
WMTS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_ORTO?service=WMTS&request=getcapabilities

Správní členění JMK

Mapová služba obsahuje vrstvy správního členění na úrovni kraje, okresu, ORP, PO, obce, katastrálního území.
WMS URL: https://mapy.jmk.cz/WMS_SPRAVNI_CL/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

5-leté průměry hodnot ovzduší

Mapová služba obsahuje vektorová data týkající se stavu ovzduší.
WMS URL: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/jmk_ovzdusi?request=GetCapabilities&service=wms

Veřejná doprava JMK - Linky IDS JMK

Mapová služba obsahuje vektorová data o linkách Integrovaného dopravního systému JMK.
WMS URL: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/jmk_dopravni_linky?service=WMS&request=getcapabilities

Inspire JMK

Mapová služba obsahuje následující vrstvy vztahující se k JMK: dopravní sítě; silniční doprava; kolejová doprava; letecká doprava; vodní doprava; logistické a skladovací služby; služby rozvodů elektřiny, plynu a tepla; infrastruktura vodovodů a kanalizací; další veřejné služby; plochy bez specifikace; přírodní plochy.
WMS URL: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/jmk_inspire?service=WMS&request=getcapabilities

Císařské otisky JMK

Mapová služba obsahuje rastrové výkresy císařských otisků.
WMS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wms/JMK_CO?service=WMS&request=getcapabilities
WMTS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_CO?service=WMTS&request=getcapabilities

Kulturní památky

Mapová služba obsahuje vektorová data týkající se kulturních památek JMK.
WMS URL: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/jmk_pamatky?request=GetCapabilities&service=wms

Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009 - rastrové výkresy

Mapová služba obsahuje rastrové výkresy územních plánů pořízených na základě dotace JMK od roku 2009.
WMS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wms/JMK_UP?service=WMS&request=getcapabilities
WMTS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_UP?service=WMTS&request=getcapabilities

 


Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Více informací zde: Zásady územního rozvoje
 
ZÚR JMK 2020 - I.1. Výkres uspořádání území kraje

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2020 - Výkres uspořádání území kraje.
WMS URL: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR20_I1/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2020 - I.2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické stability

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2020 - Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické stability.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR20_I2/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2020 - I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2020 - Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR20_I3/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2020 - I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2020 - Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR20_I4/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2020 - I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2020 - Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití uzemních studií.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR20_I5/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2020 - II.2. Koordinační výkres

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2020 - Koordinační výkres.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR20_II2/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016, 2020 - rastrové výkresy

Mapová služba obsahuje základní rastrové výkresy zásad územního rozvoje JMK 2016, 2020.
WMS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wms/JMK_ZUR/?service=WMS&request=getcapabilities
WMTS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_ZUR/?service=WMTS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - I.1. Výkres uspořádání území kraje

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres uspořádání území kraje.
WMS URL: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_I1/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities
 

ZÚR JMK 2016 - I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické stability

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické stability.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_I2/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_I3/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_I4/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití uzemních studií

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití uzemních studií.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_I5/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - II.1. Výkres širších vztahů

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres širších vztahů.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_II1/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities
 

ZÚR JMK 2016 - II.2. Koordinační výkres

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Koordinační výkres.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_II2/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_II4/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK 2016 - Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_II5/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

ZÚR JMK 2016 - II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability

Mapová služba obsahuje Zásady územního rozvoje JMK - Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_II6/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 2016 na udržitelný rozvoj území: výkresy A1-A5

Mapová služba obsahuje Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK 2016 na udržitelný rozvoj území: výkresy A1-A5.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_ZUR16_A/service.svc/get?service=WMS&request=getcapabilities

 


Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

Více informací zde: Územně analytické podklady
 
ÚAP JMK 2021 - A.1. Výkres hodnot území.

Územně analytické podklady JMK 2021  - A.1. Výkres hodnot území.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2021_A1/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAP JMK 2021 - A.2. Výkres limitů využití území.

Územně analytické podklady JMK 2021  - A.2. Výkres limitů využití území.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2021_A2/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAP JMK 2021 - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území.

Územně analytické podklady JMK 2021  - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2021_A3/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAP JMK 2021 - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentac

Územně analytické podklady JMK 2021  - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2021_B1/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAP JMK 2017 - A.1. Výkres hodnot území

Územně analytické podklady JMK 2017  - A.1. Výkres hodnot území.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2017_A1/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAP JMK 2017 - A.2. Výkres limitů využití území

Územně analytické podklady JMK 2017  - A.2. Výkres limitů využití území.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2017_A2/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAPJMK 2017 - A. 3. Výkres záměrů na provedení změn v území

Územně analytické podklady JMK 2017  - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2017_A3/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

ÚAP JMK 2017 - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentac

Územně analytické podklady JMK 2017  - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
WMS: https://mapy.jmk.cz/WMS_UAP2017_B1/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

Územně analytické podklady JMK 2017

Mapová služba obsahuje rastrové výkresy územně analytických podkladů JMK 2017.
WMS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wms/JMK_UAP?service=WMS&request=getcapabilities
WMTS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_UAP?service=WMTS&request=getcapabilities

Územně analytické podklady JMK 2015

Mapová služba obsahuje rastrové výkresy územně analytických podkladů JMK 2015.
WMS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wms/JMK_UAP2?service=WMS&request=getcapabilities
WMTS URL: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_UAP2?service=WMTS&request=getcapabilities

 


Územní studie

Více informací zde: Územní plánování
 
Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 KV Sokolnice, 2015

Cílem územní studie bylo detailněji prověřit vedení přeložek silnic II/416, II/418 a II/380 krajského významu v území limitovaném vedeními tras VVN společnosti ČEPS.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us__22318?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany, 2014

Cílem uzemni studie bylo posoudit průchod severní varianty přeložky silnice I/23 městem Rosice, průchod silnice II/395 obci Zastávka v souvislosti s využívaním silnice jako objízdné trasy v případě dopravních problémů na dálnici D1 a průchod jižní varianty přeložky silnice I/23 přes území obce Zakřany. V návaznosti na posouzeni navrhnout úpravy variant přeložek silnice I/23.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us__22320?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice, 2014

Cílem územní studie bylo prověřit a případně upravit vedení silnice I/50 ve variantách, kterými jsou varianta vedení silnice I/50 ve stávající trase (nulová varianta) a 2 známé varianty přeložky silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice a prověřit ve Zlínském kraji alternativní připojení jižní varianty na silnici I/50 a možnost napojení Koryčan; vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us__22317?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014

Cílem územní studie bylo vyhledat a navrhnout trasu silnice R43 v úseku Svitávka – Chrudichromy – Sudice ve variantním řešení vůči trase této silnice navržené v „Technické studii silnice R43 Svitávka – hranice kraje, autor HBH Projekt, 2005 a vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us__22316?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014

Cílem územní studie bylo vyhledat a navrhnout novou trasu silnice II.tř. jako obchvat města Strážnice mezi dnešní silnicí II/426 severně města a silnicí I/55 západně města.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us__22315?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013

Cílem územní studie bylo zpracovat a prověřit technické řešení severních variant Křenovické spojky na základě ideových návrhů obce Křenovice, prověřit sledované jižní varianty Křenovické spojky z hlediska později vymezených záplavových území, a varianty navzájem porovnat.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_20133?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 2012

Cílem územní studie je navržení, prověření a posouzení vedení silnice II/416 krajského významu v úseku Žatčany – Slavkov u Brna ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_20132?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012

Cílem územní studie je navržení, prověření a posouzení vedení silnice II/380 krajského významu v úseku Sokolnice – Čejč ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_20131?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010

Územní studie vymezila oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, včetně popisu jejich základních charakteristik, stanovení cílových charakteristik pro jednotlivé typy oblastí a požadavků na využití krajiny v souladu s Evropskou úmluvou o krajině.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us__22311?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie Aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2010

Územní studie vymezuje prostor tzv. Brněnské aglomerace a na základě analýzy jevů v území a trendů a možností rozvoje definuje tři modely územního rozvoje.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2231?request=GetCapabilities&service=wms

Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna, 2007

Územní studie prověřila potenciál využití území ve variantách ve vazbě na varianty tras silniční dopravy nadmístního významu, které převádějí tranzitní silniční dopravu v prostoru jižně od dálnice D1 a západně od dálnice D2.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2232?request=GetCapabilities&service=wms

Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007

Územní studie zkoordinovala záměry a požadavky v území v katastrálním území obce Lhoty Rapotiny a části katastrálního území Boskovic.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2233?request=GetCapabilities&service=wms

Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006

Generel dopravy Jihomoravského kraje je územně plánovací podklad obsahující komplexní návrh řešení rozvoje dopravní infrastruktury v kraji včetně návrhu priorit.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2234?request=GetCapabilities&service=wms

Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005

Účelem studie bylo prověřit reálnost vedení trasy rychlostní silnice R43 mezi Troubskem a Kuřimí západně od Brna Boskovickou brázdou pro převedení tranzitu. Studie byla zpracována pro následující varianty.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2236?request=GetCapabilities&service=wms

Urbanistická studie Lednicko-Valtický areál, 2005

Obsahem studie je posouzení ekologické únosnosti rozvojových záměrů ze schválených ÚPD obcí LVA ve znění doplňků a změn, rozbor krajinného rázu, dopřesnění nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES a posouzení zastavitelnosti území a podmínek pro zástavbu.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2237?request=GetCapabilities&service=wms

Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK, 2003

Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES vycházelo v prvé řadě z platných územně plánovacích dokumentací a z Územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2238?request=GetCapabilities&service=wms

Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka hranice JMK, 2001

Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od křižovatky s dálnicí D1 u Brna po napojení na rychlostní silnici R 35 u Moravské Třebové.
WMS: https://mapy2.jmk.cz/ogc/wms/us_2239?request=GetCapabilities&service=wms