Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DATA > POSKYTOVÁNÍ DAT

Poskytování dat (výdej dat) se uskutečňuje na základě interního normativního aktu (směrnice) 22/INA-KrÚ  „Poskytování práv k vyjmenovanému nehmotnému majetku“. Tato norma také stanovuje požadavky na digitální formu zpracování dat pořizovaných pro potřeby Jihomoravského kraje. 
Data mohou být vydávána prostřednictvím přenosného média nebo pomocí výdejního modulu. Takto poskytována mohou být výhradně prostorová data ve vlastnictví JMK.

Pro organizace zřízené JMK
Organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem se poskytují data a výstupy bezplatně v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou.

Pro smluvní partnery
Partnerům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dat a datových výstupů nebo smlouvu o spolupráci s Jihomoravským krajem, poskytuje Jihomoravský kraj data a výstupy bezplatně v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou.
V případě poskytování dat sloužících k vyhotovení mapového díla jsou data poskytnuta v rámci smlouvy o dílo nebo zvlášť v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou nebo předávácím protokolem.
V případě poskytnutí dat zhotoviteli zpracovávajícího mapové dílo, je nutno dodržet zásady digitálního zpracování.

Pro vzdělání a výzkum
Studentům vzdělávacích institucí poskytuje Jihomoravský kraj data a výstupy bezplatně. Data jsou poskytnuta v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou nebo předávácím protokolem.

Pro projektanty
Poskytovaná data jsou určena k nekomerčnímu využití a na základě požadavku poskytována určenými pracovníky uvedenými v sekci kontakty bezplatně na základě licenční smlouvy nebo předávácím protokolem.

Pro výkon veřejné správy

  • ·Prostorová data – údaje o území (dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č. 500/2006Sb. v platném znění) Poskytovaná data jsou výhradně určena pro činnost orgánů veřejné správy, k nekomerčnímu využití. Jsou poskytována pomocí výdejního modulu, který umožňuje definovat požadovanou oblast a export dat do formátů SHP, DGN, DWG či GML.

Vstup do aplikace Výdejní modul.
Aplikace je přístupná pouze registrovaným pracovníkům Úřadů územního plánování Jihomoravského kraje.

  • Prostorová data – další

Tato data jsou určena k nekomerčnímu využití a jsou na základě požadavku poskytována určenými pracovníky uvedenými v sekci kontakty.

Potřebné dokumenty:
Požadavky na digitální formu zpracování díla
Doporučené licenční podmínky
Protokol o předání a převzetí