Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DATA > KOMPOZICE
Ortofoto JMK

Mapová kompozice obsahuje ortofotosnímky z let 1953, 2003, 2006, 2009, 2018 (50cm), 2018 (12.5cm), ortotofo intravilánu 2018 (10cm) a ortofotosnímky z roku 2020.
Správní členění JMK

Mapová kompozice obsahuje vrstvy správního členění na úrovni kraje, okresu, ORP, PO, obce, katastrálního území.
RUIAN (adresní místo) + katastr nemovitostí

Mapová kompozice obsahuje data z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (adresní místo) a z katastru nemovitostí.
5-leté průměry hodnot ovzduší

Mapová kompozice obsahuje polygony (v síti 1 x1 km) pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, jsou spočítány v GIS z plošných map zajednotlivé roky.
Majetek JMK

Mapová kompozice obsahuje stavební objekty, které patří do majetku JMK.
Kulturní památky JMK

Informace o umístění kulturních památek, památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón a archeologických rezervací.
Císařské otisky

Mapová kompozice obsahuje rastrové výkresy císařských otisků.Územní plány

Více informací zde: Územní plánování
 
Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009

Územní plány pořízené na základě dotace Jihomoravského kraje od roku 2009.
Rastrové územní plány obcí (2005, 2006)

Rastrové územní plány obcí pořízené v letech 2005, 2006.Zásady územního rozvoje

Více informací zde: Zásady územního rozvoje
 
ZÚR JMK 2020 - I.1. Výkres uspořádání území kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - I.1. Výkres uspořádání území kraje.
ZÚR JMK 2020 - I.2. Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - I.2. Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability.
ZÚR JMK 2020 - I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik.
ZÚR JMK 2020 - I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných optaření.
ZÚR JMK 2020 - I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií.
ZÚR JMK 2020 - II.2. Koordinační výkres

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - II.2. Koordinační výkres.
ZÚR JMK 2020 - souhrnná kompozice výkresů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - souhrnná kompozice výkresů.
ZÚR JMK 2016 - I.1. Výkres uspořádání území kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - I.1. Výkres uspořádání území kraje.
ZÚR JMK 2016 - I.2. Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - I.2. Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability.
ZÚR JMK 2016 - I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik.
ZÚR JMK 2016 - I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných optaření.
ZÚR JMK 2016 - I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií.
ZÚR JMK 2016 - II.1. Výkres širších vztahů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.1. Výkres širších vztahů.
ZÚR JMK 2016 - II.2. Koordinační výkres

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.2. Koordinační výkres.
ZÚR JMK 2016 - II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury.
ZÚR JMK 2016 - II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury
ZÚR JMK 2016 - II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability.
ZÚR JMK 2016 - souhrnná kompozice výkresů Vyhodnocení vlivů JMK na udržitelný rozvoj území

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - souhrnná kompozice výkresů Vyhodnocení vlivů JMK na udržitelný rozvoj území.
ZÚR JMK 2016 - souhrnná kompozice výkresů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2016 - souhrnná kompozice výkresů.Územně analytické podklady

Více informací zde: Územně analytické podklady
 
ÚAP JMK 2021 - A.1. Výkres hodnot území

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 - A.1. Výkres hodnot území
ÚAP JMK 2021 - A.2. Výkres limitů využití území

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 - A.2. Výkres limitů využití území
ÚAP JMK 2021 - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území
ÚAP JMK 2021 - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánov

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích
ÚAP JMK 2021 - souhrnná kompozice výkresů

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2021 - souhrnná kompozice výkresů.
ÚAP JMK 2017 - A.1. Výkres hodnot území

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - A.1. Výkres hodnot území
ÚAP JMK 2017 - A.2. Výkres limitů využití území

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - A.2. Výkres limitů využití území
ÚAP JMK 2017 - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - A.3. Výkres záměrů na provedení změn v území
ÚAP JMK 2017 - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - B.1. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích
ÚAP JMK 2017 - souhrnná kompozice výkresů

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - souhrnná kompozice výkresůÚzemní studie

Více informací zde: Územní studie
 
Souhrnná kompozice všech studií

Souhrnné kompozice všech územních studií JMK.
Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 KV Sokolnice, 2015

Cílem územní studie bylo detailněji prověřit vedení přeložek silnic II/416, II/418 a II/380 krajského významu v území limitovaném vedeními tras VVN společnosti ČEPS.
Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany, 2014

Cílem uzemni studie bylo posoudit průchod severní varianty přeložky silnice I/23 městem Rosice, průchod silnice II/395 obci Zastávka v souvislosti s využívaním silnice jako objízdné trasy v případě dopravních problémů na dálnici D1 a průchod jižní varianty přeložky silnice I/23 přes území obce Zakřany.
Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice, 2014

Cílem územní studie bylo prověřit a případně upravit vedení silnice I/50 ve variantách, kterými jsou varianta vedení silnice I/50 ve stávající trase (nulová varianta) a 2 známé varianty přeložky silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice a prověřit ve Zlínském kraji alternativní připojení jižní varianty na silnici I/50 a možnost napojení Koryčan; vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014

Cílem územní studie bylo vyhledat a navrhnout trasu silnice R43 v úseku Svitávka – Chrudichromy – Sudice ve variantním řešení vůči trase této silnice navržené v „Technické studii silnice R43 Svitávka – hranice kraje, autor HBH Projekt, 2005 a vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014

Cílem územní studie bylo vyhledat a navrhnout novou trasu silnice II.tř. jako obchvat města Strážnice mezi dnešní silnicí II/426 severně města a silnicí I/55 západně města a prověřit trasy navazujících komunikací včetně severního bchvatu Petrova a severovýchodního obchvatu města Strážnice; navrhnout územní rozvoj pro každou variantu; vyhodnotit a posoudit varianty ve všech územních souvislostech a varianty porovnat; vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013

Cílem územní studie bylo zpracovat a prověřit technické řešení severních variant Křenovické spojky na základě ideových návrhů obce Křenovice, prověřit sledované jižní varianty Křenovické spojky z hlediska později vymezených záplavových území, a varianty navzájem porovnat.
Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012

Cílem územní studie je navržení, prověření a posouzení vedení silnice II/380 krajského významu v úseku Sokolnice – Čejč ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.
Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 2012

Cílem územní studie je navržení, prověření a posouzení vedení silnice II/416 krajského významu v úseku Žatčany – Slavkov u Brna ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2010

Územní studie vymezuje prostor tzv. Brněnské aglomerace a na základě analýzy jevů v území a trendů a možností rozvoje definuje tři modely územního rozvoje. Na základě SWOT analýzy, rozboru variant silniční dopravy a demografických a sociologických hypotéz formuluje doporučení výběru nejvýhodnějšího modelu rozvoje, kterým je model tzv. usměrněné suburbanizace.
Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010

Územní studie vymezila oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, včetně popisu jejich základních charakteristik, stanovení cílových charakteristik pro jednotlivé typy oblastí a požadavků na využití krajiny v souladu s Evropskou úmluvou o krajině.
Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna, 2008

Územní studie prověřila potenciál využití území ve variantách ve vazbě na varianty tras silniční dopravy nadmístního významu, které převádějí tranzitní silniční dopravu v prostoru jižně od dálnice D1 a západně od dálnice D2.
Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007

Územní studie zkoordinovala záměry a požadavky v území v katastrálním území obce Lhoty Rapotiny a části katastrálního území Boskovic. Územní studie prověřila možnost realizace Boskovické spojky s napojením na stávající trať železničního koridoru Česká Třebová - Brno s uvažovaným výhledem zvýšení traťové rychlosti a v souvislosti návrhem přeložky silnice II/374, jejíž těleso bude soužit jako protipovodňová ochrana obce Lhota Rapotina.
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006

Studie je zpracována komplexně, koordinuje všechny urbanistické funkce v území včetně technické (inženýrské sítě) a dopravní infrastruktury pro realizaci ve dvou etapách jako návrh a výhled.
Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005

Účelem studie bylo prověřit reálnost vedení trasy rychlostní silnice R43 mezi Troubskem a Kuřimí západně od Brna Boskovickou brázdou pro převedení tranzitu.
Urbanistická studie Lednicko-valtický areál, 2005

Obsahem studie je posouzení ekologické únosnosti rozvojových záměrů ze schválených ÚPD obcí LVA ve znění doplňků a změn, rozbor krajinného rázu, dopřesnění nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES a posouzení zastavitelnosti území a podmínek pro zástavbu.
Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK, 2003

Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES vycházelo v prvé řadě z platných územně plánovacích dokumentací a z Územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Při analýze stávajících závazných vymezení ÚSES byly zjištěny nesrovnalosti Závažnost zjištěných nesrovnalostí a jejich množství byly takového rázu, že jednoznačně vyplynula potřeba řešit vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES novým jednotným vymezením.
Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK, 2001

Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od křižovatky s dálnicí D1 u Brna po napojení na rychlostní silnici R 35 u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R43.