Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM > INFORMACE PRO OBCE

Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi i obcím. Jedná se o jeden z nejnáročnějších projektů v historii krajů v ČR v oblasti pořízení prostorových dat a geoinformačních systémů. Budované DTM krajů jsou jedním ze základních kamenů digitalizace stavebního řízení; jejich zavedením dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání podrobných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních.

Současný stav
Technické mapy obcí a krajů vznikaly doposud na dobrovolné bázi. V dostatečné míře není sjednocen a standardizován jejich datový obsah, stanoveny nejsou ani procesy při aktualizaci a využití dat třetími stranami. V případě, že obec technickou mapu vede a má vydanou obecně závaznou vyhlášku, mají stavebníci povinnost předložit při dokončení stavby stavebnímu úřadu doklad o tom, že předali podklady pro aktualizaci technické mapy.
Technické mapy vedou stovky obcí a také některé kraje pro celé své území. Největší zkušenosti se správou DTM mají Hlavní město Praha, Zlínský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj.

Nové DTM krajů
Správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah je stanoven vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, kterou vydal ČÚZK.
Klíčové je rozdělení obsahu DTM na dvě základní skupiny dat.
1. Objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI),
2. Základní prostorová situace (ZPS), kterou zákon definuje jako vybrané stavební a technické objekty a zařízení a vybrané přírodní objekty na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území.

Pro každou z těchto skupin dat zákon stanovuje jiné editory a zásadně odlišné principy aktualizace. Obecně je ovšem vždy editor odpovědný za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů.
Pro podporu budování a rozvoje DTM krajů byla Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci OP PIK vypsána v programu podpory Vysokorychlostní internet Výzva III. - Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů. Příjemcem podpory z této výzvy jsou kraje.
Úkolem ČÚZK je publikování digitální mapy veřejné správy, kterou tvoří kompozice ortofotomapy, katastrální mapy a technické mapy krajů. Kromě zpřístupnění dat DMVS bude nový informační systém ve správě ČÚZK zajišťovat evidenci vlastníků, správců a provozovatelů DTI, evidenci oprávněných editorů a rozhraní pro zaslání aktualizačních dat, ať už DTI nebo ZPS, a to do všech 14 informačních systémů DTM krajů.