Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

INFORMACE > INSPIRE

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE:

  • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji;
  • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi;
  • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi;
  • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití;
  • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni. Do české legislativy byla směrnice transponována formou novely zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vstoupila v platnost 23. října 2009. (Citace: inspire.gov.cz)

Testování datových specifikací INSPIRE-Annex III-Land Use

Krajský úřad Jihomoravského kraje se zapojil do testování datových specifikací INSPIRE pro Land Use (Využití území).

Cílem testování je snaha zabezpečit datovou interoperabilitu s naši národní datovou úrovní a jejím legislativním rámcem v oblasti územního plánování – Využití území.

V rámci KOVINu (KOrdinační Výbor Inspire zřízený příkazem ministra životního prostředí jako poradní orgán) funguje Technická pracovní skupina Data-Land Use, jímž je krajský úřad JMK jedním z aktivních členů.

Testování datových specifikací bylo ukončeno 21. 10. 2011. Dalšími členy této skupiny jsou Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Magistrát města Olomouce a Hydrosoft Veleslavín.

Na základě testování by měla Evropská komise zohlednit naše připomínky.