Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI JMK > ÚZEMNÍ STUDIE JMK > ÚZEMNÍ STUDIE - DETAIL

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém územní OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

Cílem územní studie bylo zejména prověřit potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů rozvoje silniční dopravy, vytvořit sjednocený podklad vhodný pro porovnání záměrů, porovnat stávajícíc a výsledný stav, zohlednit vlivy na obyvatele území. Studie má také sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR JMK.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
knesl kynčl architekti s.r.o.;
(duben 2019)

 

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

Cílem územní studie bylo zejména prověřit potřebnost a územní průchodnost optimálního propojení R52 a I/53 s dálnicí D2, které by na sebe vztáhlo podstatnou část intenzit, zejména těžkých vozidel potřebnost mimoúrovňové křižovatky na D2 Velké Němčice.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
Urbanistické středisko Brno, spol. s. r. o.;
(únor 2015)

 

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 KV Sokolnice

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie bylo detailněji prověřit vedení přeložek silnic II/416, II/418 a II/380 krajského významu v území limitovaném vedeními tras VVN společnosti ČEPS. Vedení přeložek silnic II/380 a II/416 bylo dříve řešeno Územní studií silnice II/380 Sokolnice – Čejč (Urbanismus, architektura, design – studio, spol. s r.o., 2014) a Územní studií silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 2014), které byly výchozími podklady. Řešení těchto studií nebylo možné z důvodu složitých územních podmínek (vyplývajících zejména z existence množství elektrických vedení VVN společnosti ČEPS) zkoordinovat, proto byla pro prověření přeložek silnic ve vymezeném zájmovém území zadána samostatná územní studie

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
KNESL+KYNČL s.r.o.;
(únor 2015)

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem uzemni studie bylo posoudit průchod severní varianty přeložky silnice I/23 městem Rosice, průchod silnice II/395 obci Zastávka v souvislosti s využívaním silnice jako objízdné trasy v případě dopravních problémů na dálnici D1 a průchod jižní varianty přeložky silnice I/23 přes území obce Zakřany. V návaznosti na posouzeni navrhnout úpravy variant přeložek silnice I/23.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
Urbanistické středisko Brno, spol. s. r. o.;
(prosinec 2014)
 


Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie bylo prověřit a případně upravit vedení silnice I/50 ve variantách, kterými jsou varianta vedení silnice I/50 ve stávající trase (nulová varianta) a 2 známé varianty přeložky silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice a prověřit ve Zlínském kraji alternativní připojení jižní varianty na silnici I/50 a možnost napojení Koryčan; vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
PK OSSENDORF s.r.o.;
(červenec 2014)
 


Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie bylo vyhledat a navrhnout trasu silnice R43 v úseku Svitávka – Chrudichromy – Sudice ve variantním řešení vůči trase této silnice navržené v „Technické studii silnice R43 Svitávka – hranice kraje, autor HBH Projekt, 2005 a vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
AF-CITYPLAN s. r. o.;
(duben 2014 )
 


Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie bylo vyhledat a navrhnout novou trasu silnice II.tř. jako obchvat města Strážnice mezi dnešní silnicí II/426 severně města a silnicí I/55 západně města a prověřit trasy navazujících komunikací včetně severního bchvatu Petrova a severovýchodního obchvatu města Strážnice; navrhnout územní rozvoj pro každou variantu; vyhodnotit a posoudit varianty ve všech územních souvislostech a varianty porovnat; vymezit koridory pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
PK OSSENDORF s.r.o.;
(březen 2014)
 


Územní studie prověření variant Křenovické spojky

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie bylo zpracovat a prověřit technické řešení severních variant Křenovické spojky na základě ideových návrhů obce Křenovice, prověřit sledované jižní varianty Křenovické spojky z hlediska později vymezených záplavových území, a varianty navzájem porovnat.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
IPK Consulting Engineers, s. r. o.;
(leden 2013 )
 


Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie je navržení, prověření a posouzení vedení silnice II/416 krajského významu v úseku Žatčany – Slavkov u Brna ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. ;
(prosinec 2012)
 


Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč

Zobrazení v mapovém portálu

Cílem územní studie je navržení, prověření a posouzení vedení silnice II/380 krajského významu v úseku Sokolnice – Čejč ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s r. o. (UAD STUDIO, s. r. o.);
(listopad 2012)
 


Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Zobrazení v mapovém portálu

Územní studie vymezila oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, včetně popisu jejich základních charakteristik, stanovení cílových charakteristik pro jednotlivé typy oblastí a požadavků na využití krajiny v souladu s Evropskou úmluvou o krajině. Ve smyslu této úmluvy cílová charakteristika krajiny akceptuje přání a požadavky obyvatel týkajících se charakteristických rysů krajiny, v niž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány. Účelem vymezení oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny byla potřeba územně diferencované péče o krajinu Jihomoravského kraje.

Dokumentace:

Textová část
Přílohy
Tabulky
Fotodokumentace [PDF 2,9 MB]
Mapové přílohy
  • Oblasti cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje (1 : 50 000)


Zpracovatel dokumentace:
AGERIS, s. r. o.;
(prosinec 2010)
 


Územní studie Aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí

Zobrazení v mapovém portálu

Územní studie vymezuje prostor tzv. Brněnské aglomerace a na základě analýzy jevů v území a trendů a možností rozvoje definuje tři modely územního rozvoje. Na základě SWOT analýzy, rozboru variant silniční dopravy a demografických a sociologických hypotéz formuluje doporučení výběru nejvýhodnějšího modelu rozvoje, kterým je model tzv. usměrněné suburbanizace. Studie doporučuje postupné kroky pro podporu funkčních i prostorových územních vazeb směřujících k nejvýhodnějšímu a nejefektivnějšímu rozvoji a pro omezení živelného územního rozvoje – tzv. suburbanizace v rámci prostoru Brněnské aglomerace. Studie byla využita pro zpracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a pro zpracování územního plánu města Brna.

Kompletní dokumentace v HTML formátu


Zpracovatel dokumentace:
ATELIER ERA – sdružení architektů Fixel&Pech;
(březen 2010)
 


Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna

Zobrazení v mapovém portálu

Územní studie prověřila potenciál využití území ve variantách ve vazbě na varianty tras silniční dopravy nadmístního významu, které převádějí tranzitní silniční dopravu v prostoru jižně od dálnice D1 a západně od dálnice D2. Studie řešila následující problémové okruhy:
• posouzení a vyhodnocení vzájemných vazeb obcí v řešeném území a jejich pozice ve vztahu k Brnu jako jádru aglomerace,
• prověření reálnosti průchodu navrhovaných nadregionálních dopravních tras územím a vyhodnocení dopadů variant dopravního řešení do území, včetně řešení uceleného systému obsluhy území,
• prověření potenciálu území pro rozvojové plochy nadmístního významu,
• prověření přírodního a rekreačního potenciálu území.

Výsledkem řešení studie je doporučení dopravní varianty, která umožňuje nejvýhodnější rozvoj územního potenciálu všech dotčených obcí a zároveň nejvýhodnější převedení tranzitní silniční dopravy územím jižně od Brna.

Dokumentace:

1. etapa – Průzkumy a rozbory
prosinec 2007

Textová část [PDF 3,9 MB]
Grafická část:


2. etapa – návrhová část
listopad 2008

Textová část:

 

 

Výkresová část:

 

 

Přílohy:
Dopravní řešení:

 

 

Kartogramy intenzit dopravní sítě v r. 2030

 

 

Posouzení vlivu na ŽP

 

 

Ostatní

 

 Zpracovatel dokumentace:
Sdružení firem: URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s r. o. (UAD STUDIO, s. r. o.) & PK OSSENDORF, spol. s r. o.;
(listopad 2008)
 


Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374

Zobrazení v mapovém portálu

Územní studie zkoordinovala záměry a požadavky v území v katastrálním území obce Lhoty Rapotiny a části katastrálního území Boskovic. Územní studie prověřila možnost realizace Boskovické spojky s napojením na stávající trať železničního koridoru Česká Třebová - Brno s uvažovaným výhledem zvýšení traťové rychlosti a v souvislosti návrhem přeložky silnice II/374, jejíž těleso bude soužit jako protipovodňová ochrana obce Lhota Rapotina. Součástí studie je vyhodnocení odtokových poměrů na vodních tocích Svitavě i Bělé, které budou oběma liniovými stavbami významně ovlivněny, a zohlednění zájmů ochrany přírody v území. Územní studie byla projednána s dotčenými obcemi, orgány i organizacemi a bude dále využita jako podklad pro zpracování územních plánů obcí a jejich změn, dokumentace k územnímu řízení a oznámení záměru pro hodnocení vlivů na životní prostředí a zpracování dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí.

Dokumentace:
A   Průvodní zpráva [PDF 215 kB]
B   Výkresy:

 

 

C   Propočet stavebních nákladů [PDF 35 kB]
D   Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz [PDF 789 kB]Zpracovatel dokumentace:
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.;
(červenec 2007)
 


Generel dopravy Jihomoravského kraje

Generel dopravy Jihomoravského kraje je územně plánovací podklad obsahující komplexní návrh řešení rozvoje dopravní infrastruktury v kraji včetně návrhu priorit. Má tři části, a to část A – Rozborová část (2003), část B – Prognostická část (2004), část C – Návrhová část (2006), která je oborovým dokumentem.

Generel je zpracován pro dopravu leteckou, vodní, železniční, silniční, cyklistickou a veřejnou osobní hromadnou dopravu.

Zadavatelem Generelu dopravy Jihomoravského kraje je odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který odpovídá za části A a B generelu. Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje je zodpovědný za část C.

Dokumentace na webových stránkách JMK


Zpracovatel dokumentace:
IKP Consulting Engineers, s. r. o.;
(únor 2006 )
 


Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice

Zobrazení v mapovém portálu

Studie je zpracována komplexně, koordinuje všechny urbanistické funkce v území včetně technické (inženýrské sítě) a dopravní infrastruktury pro realizaci ve dvou etapách jako návrh a výhled.

Urbanistická studie koordinuje rozvoj území rozvojových zón letiště Brno-Tuřany a Šlapanické terasy a navazující rozvojové zóny tzv. Brněnského podnikatelského parku na Černovické terase v Brně. Řešeným územím je jihovýchodní sektor města Brna a území navazujících obcí, především západní část území obce Šlapanice.

Územní studie zkoordinovala známé a dlouhodobé záměry na využití jeho potenciálu především pro rozvoj pracovních aktivit ve výrobní sféře s vyváženými vazbami na ostatní funkce, zejména dopravní infrastrukturu. Studie je využita pro zpracování územně plánovací dokumentace v území, především Územního plánu města Brna a jeho změn.

Dokumentace:
Textová část

 

 

Výkresy

 

 Zpracovatel dokumentace:
KOVOPROJEKTA BRNO, a. s.
ve spolupráci s:
URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s r. o. (UAD STUDIO, s. r. o.)
& AGERIS, s. r. o. & ADIAS, s. r. o.;
(prosinec 2006)
 


Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí

Zobrazení v mapovém portálu

Účelem studie bylo prověřit reálnost vedení trasy rychlostní silnice R43 mezi Troubskem a Kuřimí západně od Brna Boskovickou brázdou pro převedení tranzitu. Studie byla zpracována pro následující varianty:

Varianta I – Silnice Boskovickou brázdou pro převedení tranzitu – vedení silnice Boskovickou brázdou jako výhledové II. etapy, následující po přetížení I.etapy R43 (přes Bystrc, v trase původní „německé dálnice“ mezi Troubskem a Kuřimí) tranzitní dopravou

Varianta II – R43 Boskovickou brázdou jako alternativa základní varianty – rychlostní silnice R43 Boskovickou brázdou jako alternativa k vedení R43 přes Bystrc v návrhové etapě (bez kapacitní komunikace v trase „německé dálnice“ mezi Troubskem a Kuřimí).

Dokumentace:
A   Průvodní zpráva

 

 

B   Výkresy studovaných variant

 

 

C   Výkresy výsledných variant

Varianta I
Varianta II
D   Stanovení intenzit dopravy
Zpracovatel dokumentace:
HBH Projekt spol. s r. o.;
(květen 2005)
 


Urbanistická studie Lednicko-Valtický areál

Zobrazení v mapovém portálu

Obsahem studie je posouzení ekologické únosnosti rozvojových záměrů ze schválených ÚPD obcí LVA ve znění doplňků a změn, rozbor krajinného rázu, dopřesnění nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES a posouzení zastavitelnosti území a podmínek pro zástavbu.

Dokumentace:

 

0   Průvodní zpráva [PDF 273 kB]
1   Posouzení ekologické únosnosti rozvojových záměrů ze schválených ÚPD obcí LVA ve znění
     doplňků a změn
2   Rozbor krajinného rázu
3   Dopřesnění nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES
4   Posouzení zastavitelnosti území a podmínky pro zástavbu
5   Dokladová část [PDF 4,8 MB]

 
Zpracovatel dokumentace:
AR projekt s. r. o. & HBH Projekt spol. s r. o.;
(prosinec 2005)
 


Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK

Zobrazení v mapovém portálu

Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES vycházelo v prvé řadě z platných územně plánovacích dokumentací a z Územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Při analýze stávajících závazných vymezení ÚSES byly zjištěny nesrovnalosti Závažnost zjištěných nesrovnalostí a jejich množství byly takového rázu, že jednoznačně vyplynula potřeba řešit vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES novým jednotným vymezením.

Dokumentace:
Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK [PDF 1557 kB]


Zpracovatel dokumentace:
AGERIS s. r. o;
(prosinec 2003)
 


Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka hranice JMK

Zobrazení v mapovém portálu

Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od křižovatky s dálnicí D1 u Brna po napojení na rychlostní silnici R 35 u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R43.

Vzhledem k tomu, že v předmětném úseku na území Jihomoravského kraje mezi Svitávkou a Velkými Opatovicemi neexistují dostatečné podklady provedení rychlostní silnice R 43, bylo rozhodnuto prověřit průchodnost daného území vypracováním vyhledávací studie rychlostní silnice R 43, řešené od začátku v km 23,0 trasy Transconsultu s r.o. Hradec Králové z roku 1994 po ukončení úseku u Jevíčka v km 44,0, ležícím již na území Pardubického kraje.

Dokumentace:

A   Průvodní zpráva [PDF 274 kB]

B   Výkresy
1   Přehledná situace širších vztahů – současný stav [PDF 5,1 MB]
2   Přehledná situace širších vztahů – výhled od R52 po R35 [PDF 5,2 MB]
3   Situace vyhledávací trasy [PDF 13,4 MB]
4   Podélné profily
5   Vzorové příčné řezy [PDF 1029 kB]
6   Charakteristické příčné řezy [PDF 622 kB]
7   Schémata křižovatek


Zpracovatel dokumentace:
HBH Projekt spol. s r. o.;
(prosinec 2001)
 


Studie Jihovýchodní tangenty města Brna

Účelem studie bylo prověřit možnost vedení Jihovýchodní tangenty v nové trase (Modřice) – D2 – jižně Chrlic – Kobylnice – D1 u Holubic jako komunikace rychlostního charakteru s mimoúrovňovými křižovatkami v parametrech odpovídajících rychlostním silnicím (případně dálnicím), které mohou být realizovány podle aktuálních dopravních potřeb i finančních možností po účelných provozuschopných částech a po polovinách profilu.

Z dosavadního vývoje území i předpokladů rozvoje je zřejmé, že stávající komunikační síť nadměstského významu na sebe váže a výhledově bude vázat významné zdroje a cíle dopravy a definováním multimodálních koridorů se atraktivita prostorů, kterými budou procházet, ještě zvýší. To znamená vyhledat zcela konkrétní územní průmět pro komunikační část obou koridorů a jejich propojení a posoudit, ve kterých polohách bude možno očekávat co nejpříznivější efekt a to jak z hlediska jednoduchého napojení potenciálu využitelných ploch, tak z hlediska ochrany kompaktně urbanizovaného území před dopravou, která v tomto území nemá cíle, ale také z hlediska snazšího provedení dálkových nadměstských, nadregionálních i nadstátních dopravních proudů mimo kompaktně urbanizované území, mimo území s výraznou převahou relativně pomalé vnitřní dopravy s častými křižovatkovými pohyby.

Dokumentace:

 

 Zpracovatel dokumentace:
PK OSSENDORF s. r. o.;
(prosinec 2001)